หนังสือ เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์

Posted on

หนังสือ เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมไวยากรณ์ คำศัพท์ และบทสนทนาพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน Completed Chinese Tutlrials

รวมไวยากรณ์ คำศัพท์ และบทสนทนาพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ให้สามารถนำทักษะไปใช้ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง พร้อมฝึกออกเสียงจากเจ้าของภาษา

» รายละเอียด ราคา และ สั่งซื้อ หนังสือ เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์

addtocart

 


หนังสือ Flute เบื้องต้น โดย อัจจิมา ทีฆวาทิน

Posted on

หนังสือ Flute เบื้องต้น โดย อัจจิมา ทีฆวาทิน

สำหรับผู้สนใจเรียนรู้การเล่น ฟลุต ด้วยตนเอง สอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน จนสามารถเล่นฟลุต เป็นเพลงได้ โดย อัจจิมา ทีฆวาทิน

ฟลุต เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรี ที่เหมาะสำหรับการเริ่มเรียนดนตรีชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และยังมีท่าทางในการเป่าที่สง่างามและมีเสน่ห์ สื่อการสอนชุดนี้ จะทำให้คุณเข้าใจในธรรมชาติของฟลุต ว่าเป็นอย่างไร ลักษณะและท่าทางการเป่าเป็นแบบใด พร้อมทั้งแบบฝึกต่างๆ ที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานให้คุณมีความพร้อม ที่จะเรียนในขั้นสูงขึ้นต่อๆ ไปได้

• มารู้จักกับฟรุต (Flute)
– ประวัติของฟรุต
– ประเภทของฟรุต
– วัสดุที่ใช้ทำฟรุต
– ส่วนประกอบของฟรุต

• ทฤษฎีโน๊ตสากลเบื้องต้น
– เครื่องหมายที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรี
– กุญแจประจำหลัก
– เครื่องหมายกำหนดจังหวะ

• ฝึกการเล่นฟรุต
– ฝึกการหายใจอย่างถูกต้อง
– สัญลักษณ์หมายเลขแทนนิ้วมือซ้ายขวา
– การวางนิ้ว
– ท่าทางในการเป่าฟรุต

• การอ่านโน๊ตและฝึกการเล่นฟรุต
– แบบฝึกหัดที่ 1
– หัดเล่นโน๊ตตัว ซอล (G)
– แบบฝึกหัดที่ 2
– หัดเล่นโน๊ตตัว ลา (A)
– แบบฝึกหัดที่ 3
– หัดเล่นโน๊ตตัว ที (B)
– เครื่องหมายย้อนกลับ (Repeat Sign)
– ทบทวนโน๊ตตัว ซอล ลา ที (G A B)
– เพลง : Auntie Ludy
– แบบฝึกหัดที่ 4
– หัดเล่นโน๊ตตัว โด (C)
– แบบฝึกหัดที่ 5
– หัดเล่นโน๊ตตัว เร (D)
– แบบฝึกหัดที่ 6
– ทบทวนโน๊ต เร โด ที ลา ซอล
– โน๊ตประจุด
– เครื่องหมายโยงเสียง (Tied)
– เพลง : MARY HAD A LITTLE LAMB
– เครื่องหมายเชื่อมเสียง (Slur)
– เครื่องหมายเล่นเสียงสั้น (Staccato)
– เครื่องหมายกำกับหายใจ
– เพลง LOVE ME TENDER
– เพลง ODE TO JOY
– เพลง CUCKOO
– เพลง LIGHTLY ROW
– ฝึกเล่นโน๊ตเขบ็ต 1 ชั้น โดยใช้เครื่องหมาย Tied, Staccato และโน๊ตประจุด
– แบบฝึกหัดที่ 7
– หัดเล่นโน๊ตตัว ฟาชาร์ป (F#)
– เครื่องหมายแปลงเสียง
– เพลง : SWEETLY SINGS THE DONKEY
– แบบฝึกหัดที่ 8
– หัดเล่นโน๊ตตัว ฟา (F)
– แบบฝึกหัดที่ 9
– หัดเล่นโน๊ตตัว มี (E)
– แบบฝึกหัดที่ 10
– หัดเล่นโน๊ตตัว มีสูง (E)

– แบบฝึกหัดที่ 11
– หัดเล่นโน๊ตตัว ฟาชาร์ปสูง (F#)
– แบบฝึกหัดที่ 12
– หัดเล่นโน๊ตตัว ซอลสูง (G)
– ฝึกเป่าบันไดเสียง G Major
– เพลง : Sakura
– เครื่องหมายประทุน
– เพลง : TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
– เพลง : LOVE CONCERTO
– แบบฝึกหัดที่ 13
– หัดเล่นโน๊ตตัว ฟาสูง (F)
– แบบฝึกหัดที่ 14
– หัดเล่นโน๊ตตัว บีแฟลต (Bb)
– ฝึกเป่าบันไดเสียง F Major
– เพลง : LULLABY
– เพลง : JINGLE BELLS
– เพลง : HAPPY BIRTHDAY

• บทเพลงและบทเรียนให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม
– เพลง : BADINAGE
– เพลง : LONG, LONG AGO
– เพลง : SILENT NIGHT
– ทำนอง (Melody)
– เพลง : แมงมุมลาย
– ประโยคเพลง (Phrase)
– เพลง : Can’t Help Falling In Love
– แบบฝึกหัดที่ 15
– หัดเล่นโน๊ตตัว เรต่ำ (D)
– แบบฝึกหัดที่ 16
– หัดเล่นโน๊ตตัว ลาสูง (A)
– แบบฝึกหัดที่ 17
– หัดเล่นโน๊ตตัว ทีสูง (B)
– แบบฝึกหัดที่ 18
– หัดเล่นโน๊ตตัว โดสูง (C)
– แบบฝึกหัดที่ 19
– หัดเล่นโน๊ตตัว เรสูง ( D )
– เพลง : GOOD KING WENCESLAS
– เครื่องหมาย โกดา
– เพลง : ช้าง
– บันไดเสียง C Major
– เครื่องหมาย D.S A I CODA
– เพลง : AND I LOVE YOU SO

• เพลงสำหรับฝึกฝนเพิ่มเติม
– เพลง : DAISY BELL
– เพลง : พรปีใหม่
– เพลง : Whatever Will Be, Will be
– เพลง : TENNESSEE WALTZ
– เพลง : CRYING IN THE RAIN

• รวบรวมศัพท์ดนตรีต่างๆ ในบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด

• แผนผังการกดนิ้วของฟรุต

Disc 1
1. Show เพลง IF WE HOLD ON TOGETHER
2. แนะนำตัว
3. รู้จักกับฟลุต
4. การเลือกซื้อฟลุต
5. การฝึกเป่าฟลุต
6. การประกอบฟลุต
7. ฝึกการหายใจ
8. การวางนิ้ว
9. หัดเล่นโน้ตตัว “ซอล” (G)
10. หัดเล่นโน้ตตัว “ลา” (A)
11. หัดเล่นโน้ตตัว “ที” (B)
12. เครื่องหมายย้อนกลับ (Repeat Sign)
13. หัดเล่นโน้ตตัว “โดสูง” (C)
14. หัดเล่นโน้ตตัว “เรสูง” (D)
15. โน้ตประจุด
16. เครื่องหมายโยงเสียง (Tied)
17. เพลง MARY HAD A LITTLE LAMB
18. เครื่องหมายเชื่อมเสียง (Slur)
19. เครื่องหมายเล่นเสียงสั้น (Staccato)
20. เครื่องหมายกำกับการหายใจ
21. ฝึกเล่นโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น

Disc 2
1. SHOW เพลง SOMETHING STUPID
2. หัดเล่นโน้ตตัว “ฟาชาร์ป” (F#)
3. หัดเล่นโน้ตตัว “ฟา” (F)
4. หัดเล่นโน้ตตัว “มี” (E)
5. หัดเล่นโน้ตตัว “มีสูง” (E)
6. หัดเล่นโน้ตตัว “ฟาชาร์ปสูง” (F#)
7. หัดเล่นโน้ตตัว “ซอลสูง” (G)
8. ฝึกเป่าบันไดเสียง G Major
9. เครื่องหมายประทุน
10. เพลง TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
11. หัดเล่นโน้ตตัว “ฟาสูง” (F)
12. หัดเล่นโน้ตตัว “ทีแฟล็ต” (Bb)
13. ฝึกเป่าบันไดเสียง F Major
14. เพลง LULLABY
15. เพลง JINGLE BELLS
16. เพลง HAPPY BIRTHDAY
17. เพลง BADINAGE
18. เพลง LONG, LONG AGO
19. เพลง SILENT NIGHT
20. ทำนอง (Melody), ประโยคเพลง (Phrase)
21. หัดเล่นโน้ตตัว “เรต่ำ” (D)
22. หัดเล่นโน้ตตัว “ลาสูง” (A)
23. หัดเล่นโน้ตตัว “ทีสูง” (B)

Disc 3
1. SHOW เพลง VICTORY
2. หัดเล่นโน้ตตัว “โดสูง” (C)
3. หัดเล่นโน้ตตัว “เรสูง” (D)
4. เพลง GOOD KING WENCESLAS
5. เพลง WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
6. เครื่องหมาย Coda
7. ฝึกเป่าบันไดเสียง C Major
8. เครื่องหมาย D.S. al Coda
9. เพลง DAISY BELL
10. เพลงพรปีใหม่
11. เพลง WHATEVER WILL BE WILL BE
12. เพลง TENNESSEE WALTZ
13. สรุป
14. SPECIAL BONUS TRACK

» รายละเอียด ราคา และ สั่งซื้อ หนังสือ Flute เบื้องต้น โดย อัจจิมา ทีฆวาทิน

addtocart

 


หนังสือ ซออู้ โดย ศิรานนท์ จิโรชจารุวัฒน์

Posted on

หนังสือ ซออู้ โดย ศิรานนท์ จิโรชจารุวัฒน์

สอนการบรรเลง ซออู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถเล่นได้เป็นเพลง โดย ศิรานนท์ จิโรชจารุวัฒน์

สื่อการสอน ซออู้ ชุดนี้ เป็นแนวทางในการฝึกบรรเลงซออู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจ และผู้ที่ต้องการช่วยอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งของไทย นอกจากให้ความบันเทิงแล้วยังช่วยให้มีสมาธิเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สื่อการสอนชุดนี้ จึงเปรียบได้กับประตูบานแรกที่พร้อมจะเปิดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งเสียงดนตรีไทย หวังว่าทุกท่านจะพบกับ ความสนุกสนานในการฝึก และได้รับประโยชน์จากสื่อการสอนชุดนี้

• ประวัติซออู้
• ส่วนประกอบของซออู้
• การเลือกซื้อ
• ท่านั่งและการจับซอ
• การตั้งสาย
• การสีสายเปล่า
• การอ่านโน้ตไทย
• แบบฝึกหัด
• บรรเลงเพลง

• เพลงกล่อมนารี สองชั้น
• เพลงกุหลาบเวียงพิงค์
• เพลงครวญ
• เพลงขอมสุวรรณ
• เพลงเขมรปากท่อ สองชั้น
• เพลงแขกกุลิต สองชั้น
• เพลงค้างคาวกินกล้วย
• เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว
• เพลงแขกบรเทศ สองชั้น
• เพลงแขกสาหร่าย
• เพลงคลื่นกระทบฝั่ง สองชั้น
• เพลงจีนขิมเล็ก สองชั้น
• เพลงเวสสุกรรม สองชั้น
• เพลงจีนฮ่อแห่
• เพลงต้นบรเทศ ชั้นเดียว
• เพลงต้นบรเทศ สองชั้น
• เพลงเต้ยโขง
• เพลงมะลิซ้อน
• เพลงแต่ปางก่อน
• เพลงทยอยญวน สองชั้น
• เพลงทองย่อน สองชั้น
• เพลงสุดสงวน สองชั้น
• เพลงเทวาประสิทธิ์ สองชั้น
• เพลงนางครวญ สองชั้น
• เพลงบังใบ สองชั้น
• เพลงบูเซ็นซ็อค ทางเก่า
• เพลงบูเซ็นซ็อค ทางใหม่
• เพลงฝั่งโขง
• เพลงพยายาม
• เพลงแป๊ะ สามชั้น
• เพลงสิบสองจุไท
• เพลงมหาฤกษ์
• เพลงหนูมาลี
• เพลงมอญดูดาว สองชั้น
• เพลงโยสลัม
• เพลงมอญท่าอิฐ
• เพลงเรือนมยุรา
• เพลงลาวกระแตเล็ก สองชั้น
• เพลงลาวครวญ สองชั้น
• เพลงพม่าเขว
• เพลงลาวล่องน่าน สองชั้น
• เพลงลาวจ้อย
• เพลงขึ้นพลับพลา สองชั้น
• เพลงลาวเจริญศรี สองชั้น
• เพลงลาวเล่นน้ำ สองชั้น
• เพลงลาวสมเด็จ สองชั้น
• เพลงลาวสวยรวย สองชั้น
• เพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น
• เพลงลีลากระทุ่ม สองชั้น
• เพลงสร้อยลำปาง สองชั้น
• เพลงสร้อยสนตัด สองชั้น
• เพลงฟ้อนเงี้ยว
• เพลงสะสม
• เพลงจีนไจŽยอ
• เพลงสามัคคีชุมนุม
• เพลงเดือนเพ็ญ
• เพลงสาลิกาแก้ว
• เพลงยวนเคล้า
• เพลงลานนา 1
• เพลงแสนคำนึง สองชั้น
• เพลงโหมโรงปฐมดุสิต สามชั้น
• เพลงอาหนู สองชั้น
• เพลงน่านเจ้า
• เพลงลอยกระทง

วีซีดีประกอบสื่อการเรียน ซออู้ ชุดนี้ ดำเนินการสอนโดยแนะนำตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของซออู้ วิธีการเล่น และการอ่านโน้ต พร้อมทั้งแบบฝึกหัด ซึ่งจะทำให้คุณรู้จักโน้ตเพลงเบื้องต้นที่ช่วยเพิ่มทักษะให้เกิดความชำนาญ และสามารถเล่นได้อย่างถูกต้องตามจังหวะเพลงอีกด้วย หากบทเพลงใดที่ต้องการฝึกซ้ำ ก็สามารถเปิดย้อนกลับไปทบทวนได้ตลอดเวลา และจากการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่นี้ (หนังสือพร้อมวีดีโอซีดี) จะทำให้คุณเกิดความแม่นยำในเรื่องโน้ต และจังหวะ ที่สำคัญคือไม่ต้องออกไปเรียนนอกบ้านเพราะสามารถเรียนได้ด้วยตนเองทุกเวลา

» รายละเอียด ราคา และ สั่งซื้อ หนังสือ ซออู้ โดย ศิรานนท์ จิโรชจารุวัฒน์

addtocart

 


หนังสือ 3 Steps พูดอังกฤษให้สำเนียงเหมือนฝรั่ง

Posted on

หนังสือ 3 Steps พูดอังกฤษให้สำเนียงเหมือนฝรั่ง

สำเนียงฝรั่ง ทำได้ง่ายนิดเดียว! คู่มือฝึกออกเสียงให้เหมือนฝรั่ง ฉบับแรกที่ถูกถ่ายทอดมาเพื่อคนไทย ซึ่งยังไม่เคยมีใครนำมาสรุปเป็น Steps ง่ายๆ แบบนี้มาก่อน โดย Teacher Ben ผู้มีประสบการณ์สอนในประเทศไทย และใช้ชีวิตในอเมริกา รวมกว่า 10 ปี เรียนทีละขั้นตอน Step by Step

การพูดให้สำเนียงเหมือนฝรั่งนั้น ไม่เคยมีใครนำมาสรุปเป็น Steps ง่ายๆ อาจทำได้โดยการเรียนกับฝรั่ง และเลียนเสียงเท่าที่ได้ยินมา ซึ่งอาจจะทำให้สำเนียงคุณใกล้เคียง แต่ก็ยังไม่เหมือน 100% เสียทีเดียว ประโยชน์จากการพูดสำเนียงฝรั่งนั้น นอกจากจะทำให้คุณดูดีแล้ว ยังทำให้ฟังเข้าใจง่าย (ต่อฝรั่ง) และเมื่อคุณพูดสำเนียงฝรั่งย่อมหมายถึง คุณเข้าใจวิธีการพูดของเขา ซึ่งส่งผลให้การฝรั่งของคุณดีขึ้นด้วย จากการที่ผมเติมโนในอเมริกา และมีประสบการณ์การสอน conversation กับสถาบันชื่อดังต่างๆ ในประเทศไทยร่วมกับฝรั่ง บวกกับการที่ผมพูดได้ทั้ง 2 ภาษา ผลสรุปให้คุณได้เลยว่าสำเนียงฝรั่งนั้น ทำได้ง่ายนิดเดียว

นอกจากจะมี 3 steps แล้ว สื่อการสอนชุดนี้ยังถูกแบ่งเป็น 24 ชั่วโมง ผู้อ่านสามารถฝึกวันละขั่วโมงหรือมากกว่านั้น ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้เคยใช้สอนกับผู้เรียนทุกระดับแม้แต่เด็กๆ ก็เคยใช้มาแล้ว เนื่องจากเป็นวิธีที่เข้าใจง่าย และทำตามได้ง่ายที่สุด

Step 1: Strees and Intonation
ไม้โทและไม้เอกที่มองไม่เห็น
ชั่วโมงที่ 1 การออกเสียงต่างๆ
ชั่วโมงที่ 2 การถาม
ชั่วโมงที่ 3 การตอบ
ชั่วโมงที่ 4 การพูดธรรมดา
ชั่วโมงที่ 5 การเน้นคำในคำถาม
ชั่วโมงที่ 6 แบบฝึกหัดทบทวน Step 1

Step 2: The Alphabet
เสียงที่แตกต่างในภาษาอังกฤษ
ชั่วโมงที่ 7 B กับ P | D กับ T | F กับ PH
ชั่วโมงที่ 8 J กับ G | C กับ K | L กับ R
ชั่วโมงที่ 9 M กับ N | S กับ Z
ชั่วโมงที่ 10 X
ชั่วโมงที่ 11 TH
ชั่วโมงที่ 12 SH กับ CH
ชั่วโมงที่ 13 ZH | V กับ W
ชั่วโมงที่ 14 Y กับ H | NG | QU | Silent Letters
ชั่วโมงที่ 15 กริยาที่ลงท้ายด้วย -ed
ชั่วโมงที่ 16 วิธีออกเสียง -s ท้ายคำ
ชั่วโมงที่ 17 t ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน เสียงท้ายคำที่ควรระวัง
ชั่วโมงที่ 18 แบบฝึกหัดทบทวน Step 2

Step 3: Linking
การเชื่อมเสียง
ชั่วโมงที่ 19 การเชื่อมเสียงแบบที่ 1
ชั่วโมงที่ 20 การเชื่อมเสียงแบบที่ 2
ชั่วโมงที่ 21 การเชื่อมเสียงแบบที่ 3
ชั่วโมงที่ 22 การเชื่อมเสียงแบบที่ 4
ชั่วโมงที่ 23 การเชื่อมเสียงแบบที่ 5
ชั่วโมงที่ แบบฝึกหัดทบทวน Step 3

» รายละเอียด ราคา และ สั่งซื้อ หนังสือ 3 Steps พูดอังกฤษให้สำเนียงเหมือนฝรั่ง

addtocart


หนังสือ หัดแต่งหน้าด้วยตัวเอง 10 แบบ 10 สไตล์

Posted on

หนังสือ หัดแต่งหน้าด้วยตัวเอง 10 แบบ 10 สไตล์

แต่งหน้าสวยด้วยตัวเอง 10 แบบ สอนโดย “แดงโม” เจ้าของร้าน Tangmo Beauty & Salon ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ ที่มีสไตล์การแต่งหน้า ในแบบฉบับของตัวเอง

สื่อการสอนหัดแต่งหน้า ชุดนี้จะสอนเทคนิคในการแต่งหน้าให้กับผู้ที่เพิ่งลองหัดแต่งหน้าด้วยตัวเอง โดยช่างแต่งหน้ามืออาชีพ ซึ่งจะแนะนำการแต่งหน้าอย่างง่ายๆ ถึง 10 แบบ 10 สไตล์ที่จะทำให้คุณดูสวยเป็นธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างบุคลิกให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการรู้จักชนิดของเครื่องสำอางแต่ละประเภท อุปกรณ์ต่างๆ ในการแต่งหน้า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการแต่งหน้าด้วยเช่นกัน

• การเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับการแต่งหน้า
• การเลือกเครื่องสำอางให้เหมาะกับผิวหน้า
• การทำไฮไลทเฉดดิ้ง (การเสริมจุดเด่นและการอำพรางจุดด้อยของใบหน้า)
• การติดขนตาปลอม
• เคล็ดลับในการแต่งหน้าแต่ละสไตล์

ซีดีแผ่นที่ 1
• แนะนำตัว
• แนะนำอุปกรณ
• สวยแบบธรรมชาติ
• สวยใสในวัยเรียน

ซีดีแผ่นที่ 2
• สวยประทับใจวันรับปริญญา
• สวยมั่นในออฟฟศ

ซีดีแผ่นที่ 3
• สวยเซ็กซี่กลางทะเล
• สวยสุขภาพดีที่ฟิตเนส
• สวยเปรี้ยวในงานปารตี้

ซีดีแผ่นที่ 4
• สวยเฉิดฉายในงานกลางคืน
• สวยอินเทรนดแบบสาวเกาหลี

ซีดีแผ่นที่ 5
• สวยเด่นในงานแฟนซี
• การแต่งหน้าสำหรับผู้ชาย
• สรุป

» รายละเอียด ราคา และ สั่งซื้อ หนังสือ หัดแต่งหน้าด้วยตัวเอง 10 แบบ 10 สไตล์

addtocart


หนังสือ โน้ตคีย์บอร์ดคอร์ดกีต้าร์ ชุด เบเกอรี่มิวสิค

Posted on

หนังสือ โน้ตคีย์บอร์ดคอร์ดกีต้าร์ ชุด เบเกอรี่มิวสิค

รวมเพลงยอดนิยมของค่ายเบเกอรี่มิวสิค คุณจะได้พบกับ คอร์ด พร้อมโน้ตตัวเลข สำหรับนำไปใช้ได้กับเครื่องดนตรีหลายชนิด คอร์ดทุกเพลงได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นคอร์ดที่ถูกต้อง (ไม่มีมั่ว) จากนักดนตรีมืออาชีพ ทำให้ไม่เสียอารมณ์เวลาเล่น

เล่นได้ทั้งคีย์บอร์ด กีต้าร์โปร่ง และกีต้าร์ไฟฟ้า … รับประกันคอร์ดถูกต้องทุกเพลง ไม่มีมั่ว!

รายชื่อเพลง:

Bedroom – Modern Dog
Kiss – Niece
Live And Learn – กมลา สุโกศล
Romeo & Juliet – Pru
ก็นอนไม่ค่อยหลับ – Soul After Six
กลับมา – บอย-ตรัย ภูมิรัตน
กอดหมอน – Pause
ก่อน – Modern Dog
ก่อนที่มันจะสาย – Groove Riders
กะลา – Modern Dog
กะหลํ่าปลี – Joey Boy
กันและกัน – Modern Dog
เก็บดาว – บอย โกสิยพงษ์
ใกล้ – เบน ชลาทิศ
ใกล้ไป – Friday
ขวัญเอย – ธีร์ ไชยเดช
ข้อความ – Pause
ขอโทษ – นภ พรชำนิ
ขอให้ผม – Yokee Playboy
ข่าวร้าย – Soul After Six
คนข้างล่าง – เบน ชลาทิศ
คนเดียวจริงๆ – โหน่ง พิมพ์ลักษณ์
คนไม่พิเศษ – นาเดีย สุทธิกุลพานิช
ความคิด – แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
ความจริงในใจ – Crescendo
ความลับ – Pause
คะแนนแห่งชีวิต – บอย โกสิยพงษ์ feat. เบน ชลาทิศ
คำตอบ – Yokee Playboy
คำถามโง่ๆ – คัตโตะ-อารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล
คิดลึก – บอย โกสิยพงษ์ feat. คณิน จันทรสมา
คู่กัน – Triumphs Kingdom
แค่เธอก็พอ – Groove Riders
ใคร – ป๊อด-ธนชัย อุชชิน
จะกลับมาบอกอีกครั้ง – นภ พรชำนิ
จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ – บอย โกสิยพงษ์
จะทำยังไง – บอย โกสิยพงษ์ feat.
ตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ
จะรักเธอคนเดียว – Pause
เจ้าหญิงแห่งฟากฟ้า – เบน ชลาทิศ
ใจน้อย – Yokee Playboy
ฉันพร้อมจะไปกับเธอ – บอย โกสิยพงษ์
ช่วยบอกได้ไหม – Pause
เชื่อในตัวฉัน – P.O.P
ใช่ฉันหรือเปล่า – Tea For Three
ดาว – Pause
ดีใจ (Delite) – บอย โกสิยพงษ์
แดดส่อง – Modern Dog
ต่อให้ใครไม่รัก – H
ต่างมุม – ปิยะ ศาสตรวาหา
ตาสว่าง – Modern Dog
ทางแยก – Yokee Playboy
ทำไม่ไหว – P.O.P
ที่ฉันรู้ – บอย โกสิยพงษ์
ที่เธอเฝ้ารอ – Pause
ที่ว่าง – Pause
ทุกสิ่ง – Pru
เธอ…คือหัวใจ – P.O.P
เธอที่แสนดี – โหน่ง พิมพ์ลักษณ์
นานแค่ไหน – บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์
ในคืนที่เราเจอกันครั้งแรก – นภ พรชำนิ
บทเรียน – บอย โกสิยพงษ์ feat.
ป๊อด-ธนชัย อุชชิน
บางสิ่ง – Pause
บางสิ่ง – Modern Dog
บ้าน – ปั่น-ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว
บ้านของฉัน – Triumphs Kingdom
บุษบา – Modern Dog
ผมแอบชอบคุณอยู่ – นภ พรชำนิ
ผู้ชายในเงาจันทร์ – Tea For Three
ฝน – P.O.P
พบกันบนดวงดาว (NASA) – Groove Riders
พรหมลิขิต – Yokee Playboy
พอ – น้อย วงพรู & นาเดีย สุทธิกุลพานิช
พ่อ – วิฑูร ศิลาอ่อน
พื้นที่เล็กๆ – บอย-ตรัย ภูมิรัตน
เพราะฉันนั้นมีแต่เธอ – บอย โกสิยพงษ์ feat.
บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์
เพลงรักเก่า – Friday
มหัศจรรย์แห่งรัก – ต้น ชาญณัฏฐ์
มากไปหรือเปล่า – ธีร์ ไชยเดช
เมื่อวันที่ฉันได้พบเธอ – นภ พรชำนิ
แม่คุณ – Joey Boy
ไม่มี – P.O.P
ไม่มีแล้ว – Pause
ยอม – P.O.P
ระหว่างสองเรา – Groove Riders
รัก – อัญชลี จงคดีกิจ feat.
สุธี แสงเสรีชน
รักของเธอมีจริงหรือเปล่า – P.O.P
รักคุณเข้าแล้ว – ป๊อด-ธนชัย อุชชิน
รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป – Groove Riders
รักแท้ – บอย โกสิยพงษ์
รักเธอจนจบชีวิต – Pru
รักเธอทั้งหมดของหัวใจ – Pause
รักๆ…รัก – Triumphs Kingdom
ฤดูที่แตกต่าง – บอย โกสิยพงษ์
ล้มบ้างก็ได้ – นภ พรชำนิ, เบน ชลาทิศ
& บอย โกสิยพงษ์
ลมหนาว – Tea For Three
วงกลม – P.O.P
วันเกิด (Birthday) – Yokee Playboy
วันที่ใจส่องแสง – เบน ชลาทิศ feat.
รัดเกล้า อามระดิษ
วันที่เธอดูแปลก – H
วันที่สวยงาม – รัดเกล้า อามระดิษ
สมมุติ – บอย โกสิยพงษ์

» รายละเอียด ราคา และ สั่งซื้อ หนังสือ โน้ตคีย์บอร์ดคอร์ดกีต้าร์ ชุด เบเกอรี่มิวสิค

addtocart

 


หนังสือ ขนมไทย 50 ชนิด เล่ม 1

Posted on

หนังสือ ขนมไทย 50 ชนิด เล่ม 1

เรียนรู้หลักสูตรการทำขนมไทยแสนอร่อย 50 ชนิด คุณจะได้พบกับภาพประกอบ และคำบรรยายวิธีการทำตามขั้นตอนอย่างละเอียด โดย สุปราณี แพรศิริ ผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำขนมไทยโดยเฉพาะ

รวมสูตรขนมไทย 50 ชนิด เขียนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำขนมไทยโดยเฉพาะ พร้อมภาพประกอบและคำบรรยายวิธีการทำตามขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจหัดทำขนมไทยด้วยตนเอง และผู้ที่ต้องการเปิดร้านขนมไทยยังสามารถนำสูตรขนมไทยเหล่านี้ไปต่อยอด เพื่อพัฒนาเป็นสูตรเฉพาะของร้านได้

เมนูขนมไทย ๕๐ ชนิด:

1. วุ้นสวยพิมพใส
2. ครองแครงกรอบ
3. เต้าส่วน
4. กล้วยน้ำว้าเชื่อม
5. ขนมต้มขาว
6. ขนมต้มแดง
7. บัวลอยเผือกรวมมิตร
8. ขนมมันสำปะหลัง 5 สี
9. สาคูมังสวิรัติ
10. ข้าวเกรียบปากหม้อ
11. ขนมไข่กรอบ
12. สาลี่กรอบ
13. เต้าหู้นมสด
14. เต้าฮวยฟรุตสลัด
15. ลูกชุบ
16. ซาหริ่ม
17. ทองเอก
18. ฝอยทอง
19. สี่สหายลอยแก้ว
20. ขนมกล้วยเล็บมือนาง
21. ขนมหม้อแกง
22. กล้วยฉาบ
23. ขนมถ้วยตะไล
24. ปั้นสิบทอดไส้ปลา
25. สาคูเปียกทรงเครื่อง
26. เสน่ห์จันทน์
27. จ่ามงกุฎ
28. สัมปันนี
29. วุ้นลูกชุบ
30. ไข่หงส
31. ซาลาเปาทอด
32. วุ้นลำไย
33. วุ้นกะทิ
34. ทองม้วน
35. บัวลอยเบญจรงค
36. ขนมสอดไส้
37. มะพร้าวแก้ว
38. ปลากริมไข่เต่า
39. ลอดช่องไทย
40. ขนมตาล
41. บ้าบิ่น
42. ปลากริมแก้ว
43. บัวลอยแก้ว
44. กระยาสารท
45. ถั่วตัด
46. ทองหยิบ
47. เม็ดขนุน
48. ทองหยอด
49. ถั่วกวน
50. ตะโก้

» รายละเอียด ราคา และ สั่งซื้อ หนังสือ ขนมไทย 50 ชนิด เล่ม 1

addtocart

 


หนังสือ ชุด ตีกอล์ฟ ฉบับสมบูรณ์

Posted on

หนังสือ ชุด ตีกอล์ฟ ฉบับสมบูรณ์

รวมสุดยอดคู่มือการเล่นกอล์ฟ จากโปรกอล์ฟมืออาชีพ สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นสูง พร้อมเผยเทคนิคที่คนรักกอล์ฟไม่ควรพลาด ดำเนินการสอนโดยโปรภาคย์ อัครมาส โปรกอล์ฟมืออาชีพระดับแนวหน้า ที่คุณเชื่อถือได้

รวมครบทุกชุด โดยโปรภาคย์ อัครมาส

 

100 กอล์ฟทิป (หนังสือ + 4 VideoCD)
Basic Tips
• เป้าหมายและการเล็งเป้าหมาย
• เล็งด้วยหลังมือและแขน
• ไหล่อยู่เหนือปลายเท้า/มืออยู่ใต้คาง
• เข่าหนีบด้านใน
• ไหล่ขวาต่ำกว่าไหล่ซ้าย/มืออยู่ด้านซ้ายลูกอยู่ด้านซ้าย
• การเคลื่อนที่ของแขน ลำตัว และอุปกรณ์
• สวิงกับสามเหลี่ยม
• มือและสะโพกกลับสู่ใต้คาง
• รักษาแกนหลังเมื่อตีผ่านลูก
• การหาน้ำหนักในการโยนลูก
• เปิดปลายเท้า
• เช็คหน้าเหล็ก
• ตีทรายกลางแฟร์เวย์
• ชิพลูกให้กลิ้ง (กำหนดจุดตก/วิ่ง)
• น้ำหนักอยู่บนเท้าซ้าย (Shot Game)
• การจับกริปพัตเตอร์
• ตำแหน่งของลูกกับความสูง-ต่ำ
• ความแน่นของกริป
• พัตออกจากทราย (ขอบไม่สูง)
• การซ้อมพัตรอบๆ หลุม
• ซ้อมพัตระยะใกล้ไปไกล
• การพัต 3 วิธี ด้วยไหล่ แขน และข้อมือ
• สเต็ปการสวิงแบบง่าย
• ตั้งไลน์จากการเขียนเส้นของลูกกอล์ฟ
• สายตาต้องอยู่เหนือลูก
• แก้แชงค์
• แก้ Over Swing

Advance Tips
• ปล่อยมือลงก่อนคลายข้อมือ
• การสร้างเกลียวเพื่อเพิ่มพลังในการตี
• กริปชี้ระหว่างปลายเท้า
• หมุนแขนซ้ายแก้ไขหน้าไม้เปิด
• การสร้างความเร็ว
• การแก้ปัญหาการตีคร่อมลูก
• การแก้ปัญหาตีจากด้านใน
• การรักษาแกนของลำตัว
• แก้ปัญหาการตีโด่ง
• แก้ปัญหาการตีเตี้ย
• การถ่ายน้ำหนักขณะอิมแพค
• ตีลูกสูงกว่าเท้า
• ตีลูกต่ำกว่าเท้า
• เท้าซ้ายต่ำกว่าเท้าขวา
• เท้าซ้ายสูงกว่าเท้าขวา
• ตีออกจากหญ้ายาว
• การตีลูกทวนลม
• การตีลูกตามลม
• การตีแบ็คสปิน
• การตีขึ้นและลงเนิน
• การพัตด้วยเวดจ์
• การเล่นจากหญ้าที่ฟู
• การตีจากทรายที่มีขอบสูง
• การตีลูกโค้ง
• การเล่นลูกสั้นข้ามอุปสรรค
• การเล่นลูกลงเนิน
• การเล่นลูกขึ้นเนิน
• การเล่นลูกขวางเนิน
• การพัตลงเนิน
• การพัตขึ้นเนิน
• การพัตขวางเนิน
• การพัตระยะกลางและไกล
• พัต 2 ไลน์
• การใช้เนินเบรกลูก
• ตีย้อนหญ้า
• การตีทรายในระยะกลางและไกล
• ตีทรายเปียก/แห้ง
• ชอตไร้สปิน (Impact มุมตื้น)
• ระเบิดหญ้า
• ระเบิดทรายชิดขอบหน้า
• ระเบิดทรายชิดขอบหลัง
• เล่นลูกจากรอยไดวอท

Mental Tips
• ตำแหน่งของการปักทีบนทีออฟ
• การปักทีในหลุมพาร์ 3
• การหาระยะที่แน่นอนเพื่อเลือกเหล็ก
• การหาระยะจากตำแหน่งของธง
• การเล่นตามความสามารถของผู้เล่น
• มั่นใจในระยะ 3 ฟุต
• การอ่านไลน์บนกรีน
• การเช็คลม
• ลดความเครียดจากพัตสุดท้าย
• การพัตขึ้นและลงเนิน
• อาศัยประโยชน์จากการล่อธงของแคดดี้
• การหาลูกในทราย
• การเล่นลูกที่อยู่บนสะพานในอุปสรรคน้ำ
• Pre-Shot Routine ทุกชอต
• ความสูงของทีมีผลต่อความสูงของลูก
• เริ่มต้นใหม่
• คิดแต่สิ่งที่ดี (จินตนาการ + ทัศนคติ)
• พัตตัดไลน์
• หาความมั่นใจกับระยะต่ำกว่า 100 หลา
• ตีจากจุดที่มองไม่เห็น
• การเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน
• อย่าสู้กับลมที่พัดขวาง
• การซ้อมและการตีจริง
• หน้าต่างบนอากาศ
• ตีกลับข้าง
• สวิงจากแนวต้นไม้
• วางแผนก่อนการเล่นทีออฟ
• ความเร็วของกรีนเช้า-บ่าย
• อย่ากลัวว่าจะตีไม่ตรง
• การตีลูกสำรอง
• การจบของหลุม

กอล์ฟเทคนิค (หนังสือ + 3 VideoCD)
กลยุทธ์ในการเล่นช็อตต่างๆ
– การเล่นข้ามอุปสรรค
– การพัตในตำแหน่งพื้นเอียง
– การระเบิดทรายในลักษณะต่าๆ

TECHNIC
– การบังคับทิศทางของลูก
– ตีอย่างไรให้อยู่ในแฟร์เวย์
– วิธีการพัตและการหาน้ำหนักในการพัต

เทคนิคการตีไกล

• ความสูงของที่มีผลต่อวิถีลูก
• เทคนิคการตีไกล (Long Drive Technic)
• ตีอย่างไรให้อยู่ในแฟรเวย์ (Hit to Fairway)
• การเลือกเหล็กและวิธีการเล่น
• การตีลูกเข้าหาเป้าหมาย
• การเล่นจากทรายกลางแฟร์เวย์
• การตีจากพื้นที่แข็ง
• ระยะ 50 – 100 หลา
• ระยะน้อยกว่า 50 หลา
• การเล่นข้ามอุปสรรค (Pitch Shot)
• การเล่นลูกให้กลิ้งเข้าหาหลุม (Chip & Run)
• การเล่นลูกโด่ง (Flop Shot)
• การระเบิดทราย
• การมารค์ลูก
• การเคลื่อนที่ของพัตเตอร์
• การรักษาตำแหน่งหน้าพัตเตอร์
• วิธีการพัตและการหาน้ำหนักในการพัต
• การพัตในตำแหน่งพื้นเอียง
• วิธีการเลือกหัวไม้
• สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการเล่นกอลฟ
• ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในเกม

หัดตีกอล์ฟ (หนังสือ + 3 VideoCD)
DISC 1
• Introduction
• อุปกรณ์กอล์ฟ
• พื้นฐานการสวิง
– Set Up
– Back Swing
– Top Swing
– Down Swing
– Impact
– Follow Through
– Finish

DISC 2
• Chip & Run
• Putting
• Sand
• Golf Course Tour

DISC 3
• Score
• Ball Flight Law
• สรุป
• Golf Clinic
• Behind The Scene

» รายละเอียด ราคา และ สั่งซื้อ หนังสือ ชุด ตีกอล์ฟ ฉบับสมบูรณ์

addtocart


หนังสือ ดินน้ำมันปั้นสนุก ตอน สัตว์ในทะเล

Posted on

หนังสือ ดินน้ำมันปั้นสนุก ตอน สัตว์ในทะเล

ฝึกลูกให้มีสมาธิ ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์
สนุกสนานไปกับการปั้นดินน้ำมันให้เป็นสัตว์ต่างๆ สอนปั้นเป็นขั้นตอนสามารถปั้นตามได้เลย

สนุกกับการปั้นสัตว์น้อยใหญ่ในทะเล
สอนปั้นดินน้ำมันให้เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเล เช่น ม้าน้ำ ปลาการ์ตูน ปลาหมึก และอีกมากมาย

วิธีการปั้นและขั้นตอนการปั้นเข้าใจง่าย
สอนตั้งแต่เทคนิคการปั้นพื้นฐาน การผสมสีดินนำ้มัน วิธีการตัดต่อดินน้ำมันให้เป็นรูปทรงที่ต้องการและกำหนดรูปทรงเบื้องต้นในการปั้นสัตว์แต่ละตัวตลอดจนวิธีการปั้นแต่ละขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์

พบกับสัตว์น่ารักๆ ที่ปั้นอย่างเสร็จสมบูรณ์
เพื่อเป็นตัวอย่างให้น้องๆ ฝึกลงมือทำได้ด้วยตัวเองและยังสามารถนำอุปกรณ์มาตกแต่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

» รายละเอียด ราคา และ สั่งซื้อ หนังสือ ดินน้ำมันปั้นสนุก ตอน สัตว์ในทะเล

addtocart

 


หนังสือ พูดอังกฤษ 1,200 ประโยค

Posted on

หนังสือ พูดอังกฤษ 1,200 ประโยค

ทางลัดพูดอังกฤษแบบง่ายๆ ไม่อายฝรั่งด้วยประโยคสนนทนาพร้อมใช้ อธิบายบทเรียนเป็นภาษาไทย ออกเสียงประโยค และบทสนทนาโดยเจ้าของภาษา

สื่อการสอบชุด พูดอังกฤษ 1,200 ประโยค เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจเรียนภาษาอังกฤษ และผู้ที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ แต่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลย หรืออาจจะพูดได้บ้างนิดหน่อย โดยเนื้อหาจะสอนตั้งแต่การพูดประโยคสนทนาพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งเป็นประโยคสนทนาที่พบบ่อย เช่น ด้านการเดินทาง, การท่องเที่ยว, การศึกษา และการดำรงชีวิตประจำวัน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ และเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศได้อย่างสนุกสนาน

Disc 01

ประโยคสนทนาพื้นฐาน (General Conversation)
• การทักทาย (Greeting)
• การแนะนำตัวเอง (Introduction Oneself)
• การแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกัน (Introduction Each Other)
• การกล่าวลา (Saying Goodbye)
• การกล่าวคำขอบคุณ (Saying Thank You)
• การกล่าวคำขอโทษ (Apologizing)
• การขออนุญาต / การขอความช่วยเหลือแบบสุภาพ (Asking for Permission and Help)
• ฟังไม่เข้าใจทำไงดี (Pardon?)
• คำถามชวนคุย (Asking Questions)

Disc 02

เตรียมตัวอย่างไรดี (Preparing Yourself to Travel)
• การจองตั๋วเครื่องบิน (Booking Air Ticket)
• การจองโรงแรม (Hotel Reservation)

ได้เวลาเดินทางแล้ว (It’s Time to Go)
• ช่วงระหว่างการบิน & ภายในเครื่องบิน
การถามหาที่นั่งบนเครื่องบิน
รู้สึกไม่สบายขณะอยู่บนเครื่องบิน
เมื่อต้องการอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของ

เมื่อถึงจุดหมาย (Arriving)
• ด่านตรวจคนเข้าเมือง (At the Immigration Counter)
• ด่านศุลกากร (At Custons)
• การแลกเงิน (Currency Exchange)
• สอบถามข้อมูลจากโต๊ะประชาสัมพันธ์ (At the Information Booth)

Disc 03

ที่โรงแรม (At Hotel)
• การแจ้งเข้าพัก (Check In) กรณีจองไว้ล่วงหน้า
• การแจ้งเข้าพัก (Check In) กรณีไม่ได้จองล่วงหน้า
• ปัญหาเรื่องห้องพัก (The Room’s Problem)
• เรียกใช้แผนกบริการห้องพัก (Room Service)
• การแจ้งคืนห้องพัก (Check Out)

ไปเที่ยวกันเถอะ (Let’s Travel)
• สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว (Asking for Information)
• การซื้อบัตร ตั๋วชมภาพยนต์ (Buying a Movie Ticket)
• การจองทัวร์ (Booking Tour)
• ออกเดินทางกี่โมง (What Time Does It Leave?)

ไปกันอย่างไรดี (How to Go?)
• สอบถามทาง (Asking for Direction)
• รถโดยสารประจำทาง (By Bus)
• แท็กซี่ (By Taxi)
• รถไฟ (By Train)
• เช่ารถ (Rental Car)
• ปั๊มน้ำมัน (Gas Station)

Disc 04

กองทัพเดินด้วยท้อง (It’s Time to Eat)
• การจองโต๊ะ ถามหาโต๊ะที่จอง และการสั่งอาหาร (Reserving a Table, Asking for Reserved Table and Ordering from the Menu)
• ที่ร้านฟาสฟู้ด (Fast Food)
• เก็บเงินด้วย (Check, please)

ได้เวลาช็อปปิ้งแล้ว (Let’s Go Shopping)
• ถามหาสินค้า (Asking for Products)
• บอกสินค้าที่เราต้องการซื้อ
• แสดงความคิด ความรู้สึกที่มีต่อสินค้า
• เท่าไรครับ (How Much?)
• การต่อรองราคา (Can You Lower the Price?)
• ขอชมสินค้าก่อนนะ (Just Looking)
• จ่ายเงิน (Paying Money)

เจอกับปัญหา (Getting Into Trouble)
• เมื่อของหาย (Lose I Don’t)
• ป่วยเป็นอะไรครับ (What’s the Problem?)
• เหตุด่วนเหตุร้าย (Emergency Call)
• เมื่อเราหลงทาง (Getting Lost)

» รายละเอียด ราคา และ สั่งซื้อ หนังสือ พูดอังกฤษ 1,200 ประโยค

addtocart